Socialfag – viden og konkrete redskaber ift. elever i kognitive udfordringer

Socialfag

 

Vi har ligget lidt stille i en periode fordi vi har udviklet en intern uddannelse i Kalundborg kommune.

Vi startede op i onsdags d. 9/9 2015 med Hold 1, der består af 16 deltagere henholdvis lærere og pædagoger fra forskellige skoler i Kalundborg kommune,  alle har berøring med børn som er i kognitive udfordringer (ADHD og ASF).

Hvis I har nogle spørgsmål? eller er interesserede i uddannelsen, så skriv til os og så må vi se om vi kan strikke noget sammen til Jer.

Socialfag

Kalundborg kommune og Svallerup skole tilbyder i skoleåret 2015/16 en uddannelse for ressourcepersoner/akt-lærere/inklusionspædagoger der har berøringsflade med børn/elever/klasser, der har brug for specifik udvikling af kompetencer inden for sociale og personlige områder.

Jacob Thorsted, afdelingsleder og Marianne Glud, lærer fra Svallerup skole tager udgangspunkt i det projekt de havde startet sidste år, hvor enkelte skoler fik fælles kurser i specialpædagogiske tilgange.

Nu har alle skoler fået tilbuddet om at sende en medarbejder på en uddannelse på Svallerup skole, der varer 30 timer fordelt over 10 onsdage.

Indhold på uddannelsen:

 • Forståelse og viden om Autisme og ADHD.
 • Forstå hjernens opbygning og hvilke områder vi skal være opmærksomme på ift. planlægning af handlinger/tanker/følelser.
 • Udvikle og implementere værktøjer til brug ift. elever med ADHD/ASF. Arbejde med stress og hvilke faktorer vi kan forandre – så elevernes stress kan formindskes. Bruge elementer at TEACCH-tænkningen i forhold til at kunne skabe et visuelt baseret miljø på egen skole samt indretning af klasserum.
 • Forstå betydningen af søvn og sund kost.
 • Undervisningen vil veksle imellem teoretiske oplæg/praktiske øvelser.
 • Der vil efter hver kursusgang blive givet en hjemmeopgave som skal afprøves i egen praksis.
 • Uddannelsen vil indeholde en formidlingsdel i forhold til at holde små oplæg om de emner som berøres. Formidlingen også i forhold til forældredelen.

Værktøjer:

 • Skemaer og pictogrammer
 • Taktile dimser, veste og dyner
 • Sociale historier/udvikle sociale strategier
 • Kat kassen/kognitive redskaber/hjernen
 • Belønningssystemer
 • Visuel kompensationsredskaber ex. Timetimer, iPads m.m.

Uddannelsen har til formål, at udvikle de specialpædagogiske kompetencer i almenskolen, for derigennem at kunne støtte op om inklusionsarbejdet. Uddannelsen vil  skabe grundlag for et fælles sprog omkring de udfordringer som eleverne er i.  Uddannelsen er blevet oprettet på baggrund af efterspørgsel på specialpædagogisk viden i det almene skoleregi.

Kontakt os på

jacob.thorsted@kalundborg.dk

marianne.juul.glud@gmail.com

Projekt: Børn gør det godt hvis de kan

Projekt: Børn gør det godt hvis de kan er et projekt i Kalundborg kommune, hvor 5 skoler i skoleåret 2014/2015 modtager undervisning ift. elever med eksekutive funktionsnedsættelser (ASF og ADHD).

Vi tager udgangspunkt i vores egen hverdag på en specialskole og kobler de elever vi selv har, sammen med pædagogiske tilgange såsom iPads/KATKASSEN/sociale historier/TEACCH osv.

Det er vores mål, at projektet kan bidrage med en større forståelse for denne elevgruppe samt, hvordan der kan skabes et miljø, som tager højde for de udfordringer disse elever står overfor.

Vi startede for 3 år siden med at bruge iPaden som et kompenserende hjælpemiddel til denne elevgruppe og vores kursusvirksomhed bygger på disse erfaringer og resultater.

Vi har afholdt kurser i Roskilde/Lollands/Københavns kommuner ift. deres læsepædagoger og specialundervisningskonsulenter – og har lavet workshops på forskellige messer og skoler.

Vi har udgivet en artikel i fagbladet ”Læsepædagogen” vedr. brugen af iPad som kompenserende hjælpemiddel ift. en elev i store læsevanskeligheder. Af samme fagblad er vi nomineret til at modtage Årets Læseinitativpris 2014, ift. vores projekt om appen ”Skriv og Læs” som vi også underviser i.

Vores blog http://www.tejbjergit.wordpress.com beskriver, hvordan vi forstår og bruger iPads og her er links til vores udgivne artikler. Ligesom vi har en facebookgruppe: tejbjergIT

 


 

Modul 1) Bruge iPad som kompenserende hjælpemiddel ift. struktur

Det digitale støttesystem

Elever som er kognitivt udfordret har brug for at være og lære i et visuelt læringsmiljø – et individuelt “støtteskema” er ofte en uvurderlig hjælp til elever med kognitive udfordringer. Vi underviser i hvordan man kan bruge iPaden som støttesystem og gøre eleverne mindre “voksenafhængige” og derved mere selvstændige.

Vi bruger app´en: FTVS HD der netop kan lave disse støttesystemer.

App´en FTVS HD

 • Hjælpe med motivation og tidsfornemmelse.
 • Hjælp til at huske og/eller tydeliggøre rækkefølgen i en aktivitet
 • Hjælp til at fastholde væsentlige informationer for situationen/aktiviteten, og dermed udelukke uvæsentlige informationer
 • Hjælp til at få overblik over en situation/aktivitet der ellers ville synes meningsløs og forvirrende
 • Hjælp til at huske og anvende hensigtsmæssige strategier i en given situation. 

Indhold på kurset

Krav

 • Kursisterne skal selv medbringe iPads og installere de apps som vi har beskrevet. Ipads og apps skal være opdaterede.

Mål

 • Viden om hvordan iPaden kan hjælpe kompenserende.
 • Målet er at kursisterne dagen efter kan bruge dette ift. deres elever.


Modul 2) ADHD – Forståelse af kognitive udfordringer og hvordan kan vi hjælpe.

Hvad er ADHD? og hvad betyder det i dagligdagen for disse elever?

Børn med ADHD kan opleve verden omkring sig som usammenhængende, forvirrende, frustrerende og uden mening.

Hvordan kan vi hjælpe dem?

 • En visuel baseret tilgang er en uvurderlig hjælp til børn med forskellige kommunikative og kognitive udfordringer.
 • Børn med ADHD har brug for at læringsmiljøet er gennemskueligt og barnet får redskaber til at bearbejde følelser, nuancere sin omverdens forståelse og udvikle nye strategier for socialt samspil. F. eks at bruge KATKASSEN til dette.
 • Barnet med ADHD har brug for hjælp til at organisere sin skoledag – skift og forandringer så barnet hele tiden er forberedt på kommende aktiviteter.
 • Bruge belønninger som et pædagogisk redskab i forhold til motivation. Hvordan kan vi tænke det ind i dagligdagen?
 • Hver dag er en ny dag!

Mål

 • Viden om elever med eksekutive funktionsnedsættelser – ADHD
 • At kunne igangsætte forløb ift. KATKASSEN og kognitiv affektiv træning 


Modul 3) ASF – Sociale historier/ opbygning af et visuelt baseret læringsmiljø

 

Hvad er ASF? og hvad betyder det i dagligdagen for disse elever?

Elever med autisme har ofte brug for ydre styring i form af piktogrammer/tavler, der hjælper dem til at skabe overblik og orden i deres hverdag.

Når verden er uforudsigelig og uforståelig, bliver den utryg, og dette forsøger barnet at kompensere for ved at lave sine egne rutiner, skemaer og systemer og finde tryghed heri.

Det er ofte rutiner, skemaer eller systemer, vi andre finder mærkelige eller meningsløse. Bryder vi dem uden at sætte noget andet i stedet, efterlader vi barnet forvirret og utryg.

 

Hvordan kan vi hjælpe dem?

 • Et inkluderende læringsmiljø – hvor der er taget højde for organisering og visuel gennemskuelig – hjælpe barnet med ASF.
 • Skabe forudsigelighed og struktur.
 • Barnet med ASF har brug for guidens, vejledning og anvisning så det ved hvad det skal. Derfor bruges sociale historier til at skabe forståelse/overblik og nye handlemuligheder I sociale situationer.
 • Sørge for at disse elever oplever mening med det De går og laver.

Mål

 • Viden om elever med eksekutive udfordringer – Autisme
 • Opnå viden om opbygning af et visuelt baseret læringsmiljø – TEACCH
 • At kunne indrette klassen så visuel støj mindskes – og klassen fremstår gennemskuelig og tydelig.
 • At kunne igangsætte forløb ift. sociale historier.

MARIANNE JUUL GLUD

Ansat på Specialskolen Tejbjerg siden år 2000, nu Svallerup Skole. Uddannet pædagog, meritlærer og vejleder ift. elever med særlige behov.

E-mail: marianne.juul.glud@kalundborg.dk

 

JACOB THORSTED

Ansat på Specialskolen Tejbjerg siden år 2000, nu Svallerup skole. Uddannet pædagog, meritlærer og siden 2008 ansat som afdelingsleder. Uddannet vejleder ift. elever med særlige behov og pædagogisk IT-vejleder.

E-mail: jacob.thorsted@kalundborg.dk

“Skriv og læs”  er kommet med i SENNET projektet

Vi er blevet inviteret med  i et europæisk projekt SENNET – Special Educational Needs Network, som UNI-C/Undervisningsministeriet deltager i.

I projektet, der meget drejer sig om special educational needs (SEN) i et inklusionsperspektiv, er de ved at udarbejde en rapport med temaet tablets/mobiler i SEN undervisningen.

Vi er kommet med som det danske bidrag.

Nedenstående film er lavet til projektet

http://media.videotool.dk/?vn=25_2014052023550842228888766504

 

Forældrekursus: Bruge iPad som kompenserende hjælpemiddel ift. struktur

Vi underviser i hvordan man kan bruge en iPad som støtte system og gøre børnene mindre voksen afhængige. Vi bruger apps der understøtter børnenes motivation og tidsfornemmelse.

 • Støttesystemet betydning
 • Hjælp til at huske og/eller tydeliggøre rækkefølgen i en aktivitet
 • Hjælp til at fastholde væsentlige informationer for situationen/aktiviteten, og dermed udelukke uvæsentlige informationer
 • Hjælp til at få overblik over en situation/aktivitet der ellers ville synes meningsløs og forvirrende
 • Hjælp til at huske og anvende hensigtsmæssige strategier i en given situation.

 

Indhold på kurset

 • Gennemgang af børnenes forudsætninger og hvorfor visuel støtte er vigtig for denne gruppe.
 • Præsentation af iPaden og hvilke muligheder den har ift. disse elever.
 • Oplæsningsfunktion
 • Forenklet adgang
 • Multitasking
 • Begrænsninger
 • Og andet….
 • Præsentation af Apps
 • FTVS HD (støttesystem)
 • Timer timer (tidsfornemmelse)
 • MD (dagbog)
 • Workshop, hvor kursisterne selv får mulighed for at prøve det af.

 

Mål

 • Viden om hvordan iPaden kan hjælpe kompenserende.
 • Målet er at kursisterne dagen efter kan bruge dette ift. deres børn.

 

Tid/sted/pris

 • Svallerup Skole, Præstemarken 3, 4400 Kalundborg
 • D. 11/9 2014 fra 19.00 – 21.00
 • Pris 500,- pr deltager
 • Vi stiller en iPad til rådighed

Tilmelding til jacob.thorsted@kalundborg.dk

Oplæg/workshop

Vi kommer gerne ud på skoler/institutioner og holder oplæg/workshops, hvor vi præsenterer de apps som vi bruger samt den forståelse der ligger bagved brugen af disse.

Vi har 2 forskellige workshops.

– Skemaer/tidsfornemmelse – hvor vi præsenterer apps der kan bruges som stillads til elever med ADHD/ASF og andre kognitive vanskeligheder.

– Læsning – hvor vi præsenterer apps der kan hjælpe elever med læsevanskeligheder og dysleksi.

Vi skal minimum bruge 3 timer og prisen er 875,- i timen pr. person.

Vi kommer 2 personer, så prisen for et 3 timers oplæg er 5000,- + kørsel

Vi kan eventuelt supplere med vejledning efter oplægget, hvis der er behov for det.

Vi lægger vægt på, at deltagerne allerede dagen efter bliver i stand til, at bruge de udvalgte apps funktionelt.

Vi kan kontaktes på jacob.thorsted@kalundborg.dk

Eksempel på oplæg